Hvad koster et år på Livsstilsefterskolen Hjarnø?

Ugeprisen for skoleåret 2020/2021 er 2.500 kr. Herfra skal naturligvis trækkes statsstøtten, der fastsættes ud fra indkomstgrundlaget. Alle elever med dansk statsborgerskab har ret til den statslige elevstøtte. For udlændinge, der op til skolestart har haft lovligt ophold i Danmark i mindst to år, gælder det samme.

På Livsstilsefterskolen Hjarnø har vi i skoleåret 2020/21 42 uger.

Vi har i løbet af skoleåret 3 udlandsture som alle er indregnet i skolepengene. Det samme er en tøjpakke med forskelligt træningstøj, alt nødvendig færgetransport for eleverne mellem Snaptun og Hjarnø samt den brush-up dag som alle elever fra det senest afsluttede efterskoleår inviteres til en dag i uge 42. Denne dag samt en telefonisk hotline og adgang til en online netværksgruppe er en del af vores fastholdelsesstrategi. Læs mere om det her.

Prisberegner

I nedenstående prisberegner kan du beregne, hvad skal du betale – din samlede egenbetaling – for et efterskoleophold. Resultatet afspejler prisen efter elevstøtte fra staten og et eventuelt nedslag i indkomstgrundlaget for hjemmeboende børn under 18 år ved skolestart.

 

Senest 14 dage efter man har fået tilbudt en plads på Livsstilsefterskolen, betales 1. rate af et indmeldelsesgebyr og senest 1. februar betales 2. rate. Begge rater er på 500 kr. - indmeldelsesgebyret refunderes ikke ved en eventuel senere udmeldelse.

Senest 1. maj i det år, hvor din søn eller datter skal starte på efterskolen betales et depositum på 7500 kr. Har du behov for en særlig aftale omkring betaling, så kontakt os på telefon 60988040 eller mail: line.hansen@bgi.dk. Så finder vi en god løsning sammen. 

Hvis skoleopholdet afbrydes efter skolestart opkræver vi 6 ugers skolepenge i afbrydelsesgebyr. Der ydes ikke statsstøtte til denne betaling. Beløbet dækker skolens omkostninger og vil blive opkrævet uanset om afbrydelsen sker på elevens, hjemmets ellers skolens foranledning.

 

Muligheder for støtte til efterskoleophold

Udover statsstøtte kan der være muligheder for at ansøge om yderligere støtte til dit efterskoleophold. Du kan ansøge om individuel støtte gennem BGI akademiets interne pulje, om forskellige stipendieordninger eller via lokale støttemuligheder i din hjemkommune.

Læs om mulighederne på Efterskolerne.dk

Derudover kan du særligt for netop Livsstilsefterskolen Hjarnø søge støtte via Støtteforeningen for Livsstilsefterskolen Hjarnø.

 

Individuel støtte til efterskoleophold

BGI akademiet har en pulje penge til individuel støtte. Den kan søges af såvel elever på BGI akademiet og Livsstilsefterskolen Hjarnø. BGI akademiets bestyrelse har fastsat en række retningslinjer for ansøgningen, og du søger via et ansøgningsskema, som fås hos skolen. Ansøgningen om individuel støtte er særligt forbeholdt familier med en lav indkomst eller hvor der er sket væsentlige ændringer i husstandens indkomst.

 

Stipendieordninger

Efterskoleforeningen administrerer stipendieordninger og varetager ansøgningerne dertil. Det er muligt at søge to forskellige stipendier og dermed opnå ekstra støtte;

  • stipendie målrettet unge med anden etnisk baggrund en dansk
  • stipendie målrettet unge fra lavindkomstfamilier med sociale udfordringer

De præcise vilkår for stipendier er beskrevet på Efterskoleforeningens hjemmeside, så læs gerne nærmere her.

 

Lokale muligheder i din hjemkommune

Det er desuden muligt at søge om støtte via lokale fonde og legater i din hjemkommune eller via de kommunale sagsbehandlere i jeres hjemkommune. Kontakt din hjemkommune for at høre nærmere. 

 

Støtte til Sydslesvigske elever

Bestyrelsen i „Anders Karl Rasmussen og hustru Kirsten Nørgaard Rasmussens legat“ har i anledningen af 100 året for genforeningen besluttet at bruge kr. 500.000,- til legater til unge fra Sydslesvig til at komme på efterskole i Horsens egnen. Du kan læse mere om mulighederne her

 

Støtteforeningen for Livsstilsefterskolen Hjarnø

Endelig kan der være mulighed for at søge støtte gennem Støtteforeningen for Livsstilsefterskolen Hjarnø, som er etableret med det formål at hjælpe elever på Livsstilsefterskolen Hjarnø, som har brug for en økonomisk håndsrækning for at få opfyldt efterskoledrømmen. Støtten kommer fra privatpersoner og virksomheder og går ubeskåret og direkte til elever, som ellers ikke har mulighed for at finansiere deres efterskoleophold på Livsstilsefterskolen Hjarnø.

 

Vil du støtte Livsstilsefterskolen? Støt en elev

Camps, aktiviteter og besøgsdage

Se alle

Nyheder

Se alle

Vil du vide mere?

Så skriv eller ring til Line

tlf.: 60988040 eller mail: info-hjarnoe@bgi.dk

Vi benytter cookies

OK